شرکت رعنا سازان جهان با همکاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون جهت تسهیل در اخذ تسهیلات بانکی قادر به ارائه تضامین به متقاضیان واجد الشرایط می باشد.

این امر جهت کوتاه کردن مسیر برای کارآفرینان و برداشتن موانع و مشکلات مالی در مراحل ایجاد کسب و کار و اشتغال برای جوانان انجام می شود.